ЧОВЕКЪТ С МИСИЯ НЯМА РАБОТНО ВРЕМЕ!

Аз-ът

Мисия на неправителствената организация

Зачитане и уважение на човешките права и достойнство, отзивчивост, толерантност и позитивно отношение към света, организираност, дисциплина, лоялност, постоянен стремеж към развитие и усъвършенстване.

Цели на организацията

Преднамерена и организирана грижа за подкрепа на проактивно и просоциално личностно ориентирано развитие на лица в норма, както и на лица със специфични социалноповеденчески потребности чрез тяхното социално включване или по необходимост повторно социално включване, съответно адаптиране и реадаптиране.  
 
Организацията използва следните средства за постигането на своите цели:  
 
* Реализиране на индивидуална социалнопедагогическа подкрепа;  
* Водене и работа с групи, семейства и общности;  
* Работа в екип с други професионалисти;  
* Развиване, усъвършнстване, квалифициране чрез нагласи за професионализиране, супервизия и интервизия, продължаващо обучение на специалистите в сътрудничество с организацията;  
* Организиране на семинари и други национални и международни срещи по общи и конкретни въпроси в областта на целите;  
* Провеждане, възлагане и подпомагане проекти, свързани с целите;  
* Организиране на школи и курсове;  
* Организиране и администриране на мероприятия в сферите на образование, наука, изкуство, култура и спорт;  
* Публикуване и разпространение на материали в областта на своята дейност;  
* Провеждане на публични кампании за постигане на целите:  
* Осъществяване на благотворителна дейност;  
* Сътрудничество с международни и национални държавни и местни органи, институции, физически лица, юридически лица и организации в страната и извън нея;  
* Участие в национални и международни прояви;  
* Извършване и на други дейности свързани с постигане на целите и незабранени от закона.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info